Průběh kurzu

Pratický výcvikje prováden v Říčanech, Kutné Hoře, Sázavě, Koléně a Praze

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá formou dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Předměty teoretické výuky

  • předpisy o provozu vozidel
  • ovládání a údržba vozidla
  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • zdravotnická příprava

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Pratický výcvikje prováden v Říčanech, Kutné Hoře, Sázavě, Kolíně a Praze

Předměty praktického výcviku

  • Pro sk. A od 1.11.2015 ovládání motocyklu na polygonu viz FOTO
  • řízení vozidla
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotní příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a "Posudek o zdravotní způsobilosti" k řízení.

Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Délka kurzu

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.

Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 6-8 týdnů. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Ukončení kurzu

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy.
Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.

Závěrečná zkouška

Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Poslední jízdu absolvujete zpravidla těsně před zkouškou.

Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška probíhá v jeden den, provádí ji s Vámi zkušební komisař MěÚ Říčany nebo MěÚ Kutná Hora a skládá se ze 2 částí a pro skupinu C a C+E ze 3 částí:

1) v budově MěÚ Říčany nebo MěÚ Kutná Hora písemný test počítačovou formou z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy

2) zkouška z praktické jízdy.

2.1) sk A ovládání motocyklu na polygonu

3) praktická jízda v provozu

4) Ovládání a údržba ( sk. C, C+E )

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte obecnímu úřadu správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Žádost o vydání ŘP je třeba podat do 6 měsíců od ukončení zkoušky jinak autoškola propadá.

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Odpovědnost za způsobenou škodu

Za škodu, která vznikla zaviněním žadatele, kde nešlo zabránit přímím zásahem instruktora nese plnou odpovědnost žadatel (skupina Am, A1, A2, A).
V případě kdy mohl instruktor zasáhnout (skupina B, BE, C, CE, D, DE, T) nese plnou odpovědnost instruktor.
Vozidla autoškoly nejsou havarijně pojištěny.